Welkom op de pagina van de Medezeggenschapsraad van PI-School De Ster!

De Medezeggenschapsraad (MR) is een verplicht inspraakorgaan op scholen. De school en de ouders kiezen ieder hun vertegenwoordiging. Soms worden ouders opgeroepen zich op te geven.

Onze MR bestaat op dit moment uit;

Wilma Hendriks                (PMR)

Chico van Soelen              (PMR)  

Nicole Schellinger            (OMR)

Waarom een Medezeggenschapsraad
Als de school nieuwe beleidsstukken willen invoeren is het handig als er over de meeste punten goed nagedacht is en dat vrijwel iedereen het ermee eens is. Het is erg lastig om met elke ouder individueel in gesprek te gaan over de beleidsstukken, daarom is er een Oudergeleding. De oudergeleding is de vertegenwoordiger van alle ouders. De OG schuift dan ook aan bij de MR-vergaderingen en geeft aan wat de ouders willen en kan hier soms zelfs over beslissen.

Dit zelfde geldt voor de Personeelsgeleding.

Het bestuur en de directie van de school moeten hun beleid aan de MR voorleggen, ter advies of instemming. De MR toetst het beleid maar kan ook zelf voorstellen aan het bestuur doen, zo bepaalt de MR mede het beleid van de school.

De MR vergadert ongeveer één keer per twee maanden vanaf 16:30.

Als u contact wil opnemen met de MR van PI-School de Ster, dan kunt u mailen met w.hendriks@pi-scholen.nl

De GMR
Er is ook een Medezeggenschapsorgaan voor alle PI-Scholen, de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad.De GMR doet hetzelfde als een MR, maar dan over het beleid van alle scholen.
Als u contact wil opnemen met de GMR kan dit via de secretaris:
 gmr-scholen@pi-scholen.nl